Selen štiti štitastu žlezdu

Štitna žlezdaPokazano je da je Se značajan u regulaciji imunog odgovora. Deficit Se je udružen sa gubitkom imune kompetencije. Ovo može biti povezano sa antioksidativnim efektima selena ali se razmatraju i drugi mehanizmi delovanja. U eksperimentalnim studijama pokazano je da u stanjima defi cita Se dolazi do infi ltracije tiroideje T lim-focitima i aktiviranim makrofagima sa visokom ekspresijom transformišućeg faktora rasta β (TGF β). Upravo se TGF β okrivljuje za fi broblastnu proliferaciju i inhibiciju proliferacije tiroidnih ćelija. Hronična infl amacija vodi destrukciji tireoideje i rezultira atrofi jom. Nadoknada selenom u eksperimentalnih životinja prevenira oksidativno oštećenje, nekrozu i fi brozu.

Danas postoji hipoteza da čak i blaga do umerena nutriciona deficijena selena može biti odgovorna za inicijaciju ili progresiju autoimunih tiroidnih poremećaja u osoba sa genetskom predispozicijom za autoimune bolesti.Veza između deficita Se, izmenjenog imunog odgovora i inflamacije izazvala je interesovanje da se ispita da li suplementacija Se može modifikovati produkciju antitela. Do sada je sprovedeno više kliničkih studija u pacijenata sa dijagnostikovanim autoimunim tireoiditisom . Većina studija je izvedena u evropskim zemljama sa lakim do umerenim defi citom Se. Dnevna doza Se iznosila je najčešće 200μg i korišćen je ili selenometionin ili sodijum selenit. Nema podatka o pojavi neželjenih efekata pri suplementaciji selena u navedenoj dozi. Smatra se da predoziranost selenom može nastupiti u slučaju dužeg unošenja visokih doza (400–800μg).

Neželjeni efekti selena su brojni: mučnina, povraćanje, abdominalni bol, metalni ukus u ustima, gubitak TT, crvenilo lica, opadanje kose, iritabilnost, pa čak i srčana insuficijencija.U navedenim studijama ispitanici su bili na supstituciji L tiroksinom i nije bilo značajnih alteracija u tiroidnom statusu, niti u nivou TSH. Smatra se da u ispitivanih pacijenata nije postojao tako veliki defi cit selena koji bi uslovio smanjenu aktivnost dejodinaza. U tom smislu ni suplementacija nije promenila metabolizam tiroidnih hormona.Ima podataka da ultrazvučni nalaz tiroideje u pacijenata sa hroničnim autoimunim tireoiditisom pokazuje izvesno poboljšanje u toku nadoknade selena – redukciju hipoehogenosti . Isti autori ukazuju na činjenicu da selen može biti protektivan za nastanak strume.