Kako radi štitasta žlezda

Štitasta žlezdaNormalna funkcija štitaste žlezde je da preuzima jod iz namirnica koje unosimo i da stvara tiroidne hormone, tiroksin, T4, i trijodtironin, T3. Tiroidni hormoni nastaju od aminokiseline tirozin i posle sinteze u folikulskim ćelijama deponuju se u okcima (folikulima) ispunjenim koloidnom supstancom u kojoj je glavni sastojak belančevina tiroglobulin.

Tiroglobulin se stvara jedino u štitastoj žlezdi. Zavisno od potreba, iz koloida se u krvnu struju ubacuju potrebne količine hormona. Svaka ćelija i tkivo u našem telu zavise od tiroidnih hormona jer je njihova osnovna uloga stimulacija razvoja i stvaranje telesne toplote, termogeneza.

Normalna tiroidna žlezda stvara oko 80% tiroksina i oko 20% trijodtironina. U tkivima (mozak, jetra, mišići itd) iz tiroksina koji ima četiri atoma joda (T4) odvaja se jedan atom joda i nastaje trijodtironin (T3) koji je u stvari aktivni hormon. Tiroidni hormoni se u krvi transportuju vezani za belančevine. Hormon vezan za belančevine nije biološki aktivan. Dejstvo ostvaruje samo slobodna frakcija hormona; obično je 99.99% tiroksina u krvi vezano a samo 0.01% slobodno dok je 99.95% trijodtironina vezano a 0.05% je slobodna, aktivna frakcija. Na odnos slobodne i vezane frakcije utiču mnogi činioci i oni moraju da se uzmu u obzir kod tumačenja rezultata. Svakako da je neuporedivo bolje da se određuju slobodne a ne ukupne (slobodne i vezane) frakcije hormona.